Šifra oglasa: 5257

Splošni pogoji

Nepremičninska družba Agenti nepremičninsko posredovanje, d. o. o., Trg svobode 14, 2310 Slovenska Bistrica, in vsi pogodbeni partnerji v skupini Agenti, iz Pogodbe o

posredovanju pri prometu z nepremičninami sprejmejo na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-UPB1 (Ur. l. RS, št. 72/2006) in Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/2001) naslednje

 

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA

pri posredovanju v prometu z nepremičninami

 

 1. UVODNE DOLOČBE

Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju je tudi veljavni cenik storitev nepremičninske družbe, za katero opravljajo posle posredovanja nepremičninski posredniki s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva in so vpisani v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

Izrazi v splošnih pogojih pomenijo:

Nepremičninski posrednik oziroma nepremičninska posrednica (v nadaljnjem besedilu: nepremičninski posrednik) je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

Posredovanje pri prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina. To so predvsem kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga razmerja, ki se vzpostavijo na določeni nepremičnini.

Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.

Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.

Naročiteljevi družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

 

 1. POGODBA O POSREDOVANJU
 2. Nepremičninska družba in naročitelj skleneta pogodbo o posredovanju nepremičnin. Splošni pogoji poslovanja in cenik storitev so sestavni del vsake sklenjene pogodbe o posredovanju in so naročitelju izročeni skupaj s pogodbo.
 3. V primeru, da so si določila teh splošnih pogojev poslovanja in pogodbe o posredovanju nepremičnine v nasprotju, veljajo določbe pogodbe o posredovanju.

 

Nepremičninski posredniki in pomožni sodelavci

 1. V nepremičninski družbi so lahko zaposleni tako nepremičninski posredniki kot tudi pomožni sodelavci, ki opravljajo določene storitve za nepremičninsko družbo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi.
 2. Nepremičninska družba s pogodbo o posredovanju določi nepremičninske posrednike, ki bodo za naročitelja opravljali storitve posredovanja nepremičnin.
 3. Oglede na terenu ter tudi nekatere druge storitve, ki niso posebej naštete v teh pogojih, lahko opravlja tudi druga oseba, ki je zaposlena v nepremičninski družbi na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugi pravni podlagi; torej ne samo nepremičninski posrednik, določen v pogodbi o posredovanju.
 4. Ne glede na določbe 3. točke pa so za naročitelja edine pravno relevantne le tiste informacije v zvezi s posredovano nepremičnino, ki jih le-ta dobi od odgovornega nepremičninskega posrednika, določenega s pogodbo o posredovanju.

 

III. PLAČILO ZA POSREDOVANJE

 1. Naročitelj je dolžan nepremičninski družbi plačati plačilo za nepremičninsko posredovanje, če je bilo le-to uspešno in je pripeljalo do sklenitve posla, to je punktacije o prodaji in ari ali glavne listine pogodbe, ki je predmet poslov posredovanja nepremičnine.
 2. Za primere posredovanja pri prodaji nepremičnin ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje v višini do 4,0 % od pogodbene vrednosti v skladu z dogovorom po pogodbi oziroma veljavnim cenikom, ki je sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja. Če je nepremičninska družba zavezanka za DDV, se poleg provizije obračuna še DDV.
 3. Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati v primeru najemne pogodbe za isto nepremičnino največ 4 % od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 eurov. Pogodbena vrednost iz prejšnjega stavka je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja.
 4. Če nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, se lahko z naročnikom s pogodbo o posredovanju dogovori za povračilo dejanskih stroškov, ki so nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja, če naročnik:

– sam vzpostavi stik s tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini,

– sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nepremičninske družbe,

– enostransko odpove pogodbo o posredovanju pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena.

Višina dejanskih stroškov, nastalih z opravljanjem storitve posredovanja, ki jih nepremičninska družba zaračuna naročnikom, lahko znaša največ 150 eurov brez vključenega DDV

 1. Nepremičninska družba ima pravico do prejema plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju ali odstopu od pogodbe o posredovanju.
 2. V primeru, da naročitelj in Nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju s konkurenčno nepremičninsko družbo ali preko kogarkoli tretjega oglaševati ali prodajati iste nepremičnine
 3. Če je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR, omejitev o maksimalnem plačilu za posredovanje ne velja in se obračuna v skladu z dogovorom v pogodbi oziroma cenikom, ki je sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja.
 4. Plačilo za posredovanje zapade v skladu s pogodbo o posredovanju oziroma pogodbo o izvajanju storitev ob sklenitvi pisnega pravnega posla o prodaji/nakupu/oddaji/najemu nepremičnine med naročiteljem in tretjo osebo oziroma naročiteljevim ožjim družinskim članom oziroma predkupnim upravičencem. Pravni posel je sklenjen, ko je podpisana listina, ki vsebuje bistvene sestavine pravnega posla, ki je predmet posredovanja.

 

 1. OPIS POSLOV, KI SO ZAJETI V PROVIZIJI

S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljene dejavnosti pri vzpostavljanju stikov z in za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnin, pri pogajanjih in pripravah dokumentacij, ki so potrebne za sklenitev pravno veljavne pogodbe za predmetno nepremičnino, kot so:

 1. Sklenitev pogodbe o posredovanju.
 2. Preveritev dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine).
 3. Preveritev pravnega stanja nepremičnine (lastninska pravica in druge stvarne in obligacijske pravice, ki bremenijo nepremičnino na podlagi dostopnih listin) ter pridobitev listin in potrdil, potrebnih za sklenitev pravnega posla pri pristojnih organih, za katere je naročitelj zavezan plačati upravno ali sodno takso ali pristojbino.
 4. Seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine ter opozarjanje na ugotovljene napake.
 5. Seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerami in svetovanje pri oblikovanju prodajne, nakupne, najemne, menjalne cene oziroma vrednosti nepremičnine.
 6. Pisna opozorila, obvestila in potrdila.
 7. Organizacija stikov s tretjimi osebami in osebna prisotnost pri ogledu oz. predstavitvi nepremičnin, ki so predmet posredovanja, ter telefonska in pisna korespondenca.
 8. Posredovanje pri pogajanjih za sklenitev in pripravi pravnega posla.
 9. Predložitev pogodbe notarju za overitev podpisa prodajalca oz. osebe, katere pravica se omejuje oz. preneha.
 10. Oglaševanje nepremičnin v obsegu in na način, ki je običajen za tisto vrsto nepremičnine, za katero je sklenjena pogodba o posredovanju (spletna stran, Bolha, nepremicnine.net, Moji kvadrati…).

 

 1. DODATNI POSLI, KI NISO ZAJETI V PLAČILO ZA POSREDOVANJE IN SO PREDMET POSEBNEGA PLAČILA TER BREMENIJO NAROČITELJA
 2. Oglaševanje, ki presega obseg običajnega oglaševanja, za tisto vrsto nepremičnine, za katero je sklenjena pogodba o posredovanju, izkazano z računi izvajalcev.
 3. Ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine (priprava predlogov za vpis v zemljiško knjigo: predznamba, zaznamba, vknjižba lastninske pravice, izbrisi idr.).
 4. Priprava napovedi in prijava pogodbe pri pristojnem Finančnem uradu Republike Slovenije za odmero davka od prometa nepremičnin in morebitnega davka od dobička iz kapitala.
 5. Sestava pisne listine soglasja volj, torej listine pravnega posla prodaje, najema, zakupa oziroma drugih pogodb.
 6. Po potrebi naročitev izdelave cenilnega zapisnika tržne vrednosti za potrebe davčnega ali drugega postopka in drugih vlog ustreznih organov.
 7. Sestava primopredajnega zapisnika in sodelovanje pri primopredaji nepremičnine.
 8. Izdelava vizualne prezentacije nepremičnine, primerne za predstavitev na internetu, izložbenih oglasih in podobno, katera presega običajno kvaliteto ali obseg.
 9. Takse in pristojbine pri pridobitvi listin in potrdil, potrebnih za sklenitev pravnega posla pri pristojnih organih, za katere je naročitelj zavezan plačati upravno ali sodno takso ali pristojbino.
 10. Druge storitve, ki niso zajete v pogodbi o posredovanju, so lahko dogovorjene posebej pisno, ustno in po elektronski pošti, iz česar je razvidna in izražena volja strank. Dodatne storitve se plačajo po izstavljenem računu v skladu s cenikom, ki je sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja.
 11. Stranka je dolžna nepremičninski družbi povrniti ali vnaprej založiti le stroške sodnih in upravnih taks, stroške notarskih storitev ter stroške davka od prometa nepremičnin, v kolikor je s pogodbo o posredovanju dogovorjeno, da nepremičninska družba opravi celoten kupoprodajni postopek.
 12. Za morebitne dodatne storitve, ki niso opredeljene v ceniku storitev in se jih ob podpisu pogodbe o posredovanju ne da predvideti, se lahko naročitelj in nepremičninska družba kasneje posebej pisno dogovorita.
 13. Cenik storitev je priloga k tem splošnim pogojem poslovanja in kot tak del pogodbe o posredovanju, objavljen pa je tudi v poslovnih prostorih nepremičninske družbe ter na internetnih straneh družbe www.agent-nep.si.

 

 1. OBVEZNOSTI NAROČITELJA
 2. Ob sklenitvi pogodbe o posredovanju je naročitelj zavezan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja – stanje nepremičnine, pravne in stvarne napake, obremenitve nepremičnine s stvarnimi ali z obligacijskimi pravicami, nejasnosti meja, posegi na nepremičnini, spremembe v ceni ipd.
 3. Naročitelj mora ob sklenitvi pogodbe o posredovanju nepremičninskemu posredniku nepremičninske družbe izročiti tudi kopije vse razpoložljive dokumentacije v zvezi z nepremičnino (verigo kupoprodajnih pogodb, ažuren zemljiškoknjižni izpisek, tehnično dokumentacijo, potrjeno pravnomočno gradbeno in uporabno dovoljenje, načrt parcele, ažurno lokacijsko informacijo ipd.), originale pa predložiti na vpogled.
 4. V primeru, da naročitelj sam najde tretjo osebo (kupca/prodajalca/najemnika) in z njo sklene pogodbo, je dolžan o tem nemudoma in izrecno pisno obvestiti nepremičninsko družbo ali nepremičninskega posrednika ter predložiti kopijo listine o sklenjenem pravnem poslu pogodbe za preveritev tretje osebe v evidenci napotenih oseb s strani nepremičninske družbe, original pa predložiti na vpogled, sicer odgovarja za stroške in škodo.
 5. Prav tako je naročitelj dolžan izrecno pisno obvestiti nepremičninsko družbo ali njenega nepremičninskega posrednika o tem, da je sklenil pogodbo o posredovanju ali drugo pogodbo o odsvojitvi ali obremenitvi ali nakupu nepremičnine sam ali preko druge posredniške družbe, v kolikor ni bilo dogovorjeno ekskluzivno posredovanje.
 6. V primeru ekskluzivnega posredovanja je naročitelj dolžan, v kolikor sam najde zainteresirano tretjo osebo, o tem nemudoma obvestiti nepremičninsko družbo ali nepremičninskega posrednika ter nepremičninski družbi prepustiti izpeljavo postopka kupoprodaje.
 7. Naročitelj in njegovi ožji družinski člani pridobljenih informacij iz baze podatkov nepremičninske družbe brez soglasja slednje ne smejo posredovati drugim pravnim in fizičnim osebam, saj v nasprotnem primeru kazensko in materialno odgovarjajo za nastalo škodo.
 8. Nepremičninskemu posredniku in napotenim tretjim osebam mora naročitelj omogočiti dostop do nepremičnine in njen ogled ter konstruktivno sodelovati pri pogajanju in oblikovanju končnih pogojev za sklenitev pravnega posla, predvsem pa delovati v skladu z dobro vero in poštenjem.
 9. V primeru neresničnih podatkov ali ponarejenih listin, ki jih naročitelj sporoči ali predloži nepremičninski družbi, naročitelj sam neomejeno kazensko in materialno odgovarja za škodo, povzročeno s temi dejanji in listinami, pri čemer je odgovornost nepremičninske družbe v celoti izključena.
 10. Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pravnega posla.
 11. Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri skrbeti za zaščito interesov tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravila v stik, in pri tem ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese.

 

VII. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Nepremičninska družba ima zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati iz opravljanja dejavnosti posredovanja pri prometu nepremičnin. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

 

VIII. OGLAŠEVANJE

 1. Nepremičninska družba se v teh pogojih zaveže oglaševati nepremičnine, za katere je z naročnikom sklenila pogodbo o posredovanju, na svojih oglasnih mestih in v sredstvih javnega obveščanja v obsegu in na način, ki je običajen ter se ji zdi primeren za to vrsto nepremičnine.
 2. Naročitelj se lahko z nepremičninsko družbo dogovori za povečan obseg oglaševanja. V tem primeru je naročitelj dolžan izpolniti naročilnico, ki ima naravo dodatka k predmetni pogodbi o posredovanju in na podlagi izstavljenega računa plačati stroške, ki presegajo običajen obseg oglaševanja.
 3. Nepremičninska družba na svojih spletnih straneh oglašuje nepremičnine, katere so predmet nepremičninskega posredovanja. Pri tem s prošnjo k dajanju ponudb tretjih oseb le-tem posreduje osnovne podatke o nepremičnini, predvsem vrsto nepremičnine, njeno ceno, lego ter ostale pogoje naročitelja, pod katerimi je pripravljen sprejeti ponudbe tretjih oseb in z njimi skleniti posel. Nekatere nepremičnine nepremičninska družba predstavi tudi z vizualno predstavitvijo.
 4. Nepremičninska družba naročitelja seznanja, da je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št.17/14, z dne 7. 3. 2014) le-ta zavezan pridobiti veljavno energetsko izkaznico. Pri prodaji ali oddaji stavbe ali posameznega dela stavbe mora naročitelj kot prodajalec ali najemodajalec zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energetski kazalniki učinkovitosti stavbe oz. njenega dela.

Nepremičninska družba izključuje vso odgovornost ter ne prevzema plačila globe, v kolikor naročitelj nepremičninski družbi ne posreduje podatkov z energetske izkaznice ali kopije le-te.

 

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (krajše GDPR), ki je začela veljati 25. 05. 2018, s podpisom pogodbe o posredovanju naročitelj izrecno soglaša z obdelavo in/oziroma upravljanjem naslednjih osebnih podatkov: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, podatki o nepremičnini (naslov, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje …), ki se bodo uporabljali izključno pri izvedbi postopka posredovanja pri prodaji ali oddaji.

 

Za postopek prodaje ali oddaje pa še osebne podatke: EMŠO, davčno številko, številko TRR za nakazilo kupnine ali najemnine in morebitne ostale podatke, potrebne za izvedbo postopka prodaje ali oddaje. Naročitelj je seznanjen, da se osebni podatki potrebujejo tudi za namen izpeljave nepremičninskih poslov, kot so:

izpolnjevanje vlog in drugih obrazcev na področju poslovanja z nepremičninami (UE, občina, FURS …),

obveščanje o aktivnostih pri prometu z nepremičninami (oglaševanje na nepremičninskih portalih, komunikacija z upravnimi organi, notarji, odvetniki, pravniki, zemljiško knjigo …),

uporaba nepremičninskih storitev (sklepanje prodajnih in najemnih pogodb, pogodbe o ari, predpogodb …),

in  z njimi soglaša.

 

Našteti podatki se hranijo v skladu z GDPR.

 

 1. TRAJANJE POGODBE O POSREDOVANJU

Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami je sklenjena za določen čas največ devet mesecev (9) in se lahko sporazumno podaljša.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami, če to ni v nasprotju z dobro vero in s poštenjem. Odpoved mora biti pisna in poslana s priporočeno pošiljko, z navedbo razlogov za odpoved pogodbe. Odpoved začne učinkovati, ko jo druga pogodbena stranka prejme.

 

 1. RAZNO
 2. Nepremičninska družba sme posle posredovanja prenesti tudi na druge nepremičninske agencije po predhodnem soglasju naročitelja, pri čemer mora seznam teh nepremičninskih agencij naročitelju sporočiti.
 3. Ostale okoliščine, ki se nanašajo na poslovanje nepremičninske družbe in niso posebej opredeljene v teh splošnih pogojih, urejajo določila veljavne zakonodaje, ki ureja to področje, predvsem pa Zakon o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS, št. 42/2003 in 47/2006) ter Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/2001).
 4. Splošni pogoji poslovanja nepremičninske družbe začnejo veljati z dnem njihovega sprejema.
 5. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni v poslovnih prostorih nepremičninske družbe ter na spletnih straneh družbe www.agenti-nep.si.

Splošni pogoji veljajo od dne 20.08. 2022.